Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен

Обществен съвет

Република България Община Плевен

Заповед №РД - 10 - 1580

гр. Плевен  - 24. 11. 2016 г.

На основание чл. 44,ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 265 и чл. 266 от Закона за

предучилищното и училищното образование Определям:

  • Виктория Иванова - отдел ,,Образование,, за председател ,,Обществен съвет,,
  • Нина Дорошенко - отдел,,Култура,, резервен член на,,Обществения съвет,, 

На 22.11.2016 година в НУ,,Единство Плевен се проведе заседание за учредяване на ,,Обществен съвет,, От избраните по класове родители, на заседанието присъстваха 15 учредители.

Състав:

Поля Цацкова Петрова - Председател,,Обществен съвет,, НУ,,Единство,,гр. Плевен

1. Виктория Иванова - член определен от Община Плевен

2. Ваня Цецова Рагьовска - протоколчик

3. Валя Георгиева Параскевова

4. Веселка Найденова Маркова

5. Захарина Каролева Недкова

 

Резервни членове:

1. Нина Дорошенко

2. Стоян Маринов

3. Гергана Евгениева Георгиева

 

,,ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ" прие:

Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет в НУ,,Единство,,гр.Плевен

Решението на заседанието:

Общественият съвет в НУ,,Единство,, да подпомага развитието на училището и да оказва граждански контрол на управлението му.