Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Документи 2022-2023г.

Прикачени документи

УУП I а клас
УУП I б клас
УУП II а клас
УУП II б клас
УУП III а клас
УУП III б клас
УУП IV клас
Начало и край на учебния ден
Заповед пропускателен режим
Заповед за неучебен ден
Заповед форма на обучение
График за дежурство
График за консултации по учебни предмети
График за консултиране на родители и ученици.- класни
График за консултиране на родители и ученици
График за провеждане на спортни дейности
График за провеждане на ФУЧ
График за ритмично провеждане на часовете по БДП за І срок
Организация на учебния ден
План за зимна обстановка
Правила за разглеждане на сигнали и жалби
Правилник за дейността
Програма за превенция на ранното напускане
Процедура за регистриране и докладване на жалби и сигнали за тормоз и насилие
Система за качествени показатели за оценяване на ученици от І-ІІІ клас
Стратегия 2021-2025 г.
Уязвими групи
Неучебни дни
2022 Дневно разписание Единство
Годишен-план-2022-23-г.
Годишна училищна програма на целодневна организация на учебния ден
Коледна ваканция
Междусрочна ваканция
Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки
График за консултации по учебни предмети - ІІ срок
График за консултиране на родители и ученици - учители ГЦОУД - ІІ срок
График за консултиране на родители и ученици -кл. ръководители - ІІ срок
График за провеждане на спортни дейности - ІІ срок
График за ФУЧ - ІІ срок
График за часове по БДП - ІІ срок
03.04.2023- Неучебен ден
Пролетна ваканция