Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен

Документи 2021-2022г.

Прикачени документи

График за консултиране на родители и ученици през І срок на уч.2021г.-2022г.. учители ГЦОУД
График за консултиране на родители и ученици през І срок на уч.2021г.-2022г.
График за дежурство на учителите през І срок на уч. 2021г.-2022г.
График за провеждане на спортни дейности през І срок на уч. 2021г.- 2022г.
График за провеждане на ФУЧ през І срок на уч. 2021г.- 2022г.
График за ритмично провеждане на часовете по БДП през І срок на уч. 2021г.- 2022г.
Система от качествени показатели за оценяване на ученици от І- ІІІ клас
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството
УУП-1а клас
УУП-1б клас
УУП-2а клас
УУП-2б клас
УУП-3 клас
УУП-4 клас
Годишен план за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
План при възникване на усложнена зимна обстановка
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма за ГЗЕИО