Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Документи 2021-2022г. - архив

Прикачени документи

График за консултиране на родители и ученици през І срок на уч.2021г.-2022г.. учители ГЦОУД
График за консултиране на родители и ученици през І срок на уч.2021г.-2022г.
График за дежурство на учителите през І срок на уч. 2021г.-2022г.
График за провеждане на спортни дейности през І срок на уч. 2021г.- 2022г.
График за провеждане на ФУЧ през І срок на уч. 2021г.- 2022г.
График за ритмично провеждане на часовете по БДП през І срок на уч. 2021г.- 2022г.
Система от качествени показатели за оценяване на ученици от І- ІІІ клас
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Етичен кодекс
Мерки за повишаване на качеството
УУП-1а клас
УУП-1б клас
УУП-2а клас
УУП-2б клас
УУП-3 клас
УУП-4 клас
Годишен план за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
План при възникване на усложнена зимна обстановка
Правилник за вътрешния трудов ред
Програма за ГЗЕИО
Заповед коледна ваканция
Заповед за междусрочна ваканция
График за дежурство на учители през ІІ срок на уч. 2021-2022 год.
График за консултации по учебни предмети
График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици през ІІ срок на уч. 2021-2022 год. учители ГЦОУД
График за провеждане на допълнителен час за консултиране на родители и ученици през ІІ срок на уч. 2021-2022 год.
График за ритмично провеждане на часовете по БДП през ІІ срок на уч. 2021 -2022 год.
График за провеждане на спортни дейности през ІІ срок на учебната 2021-2022 год.
График за провеждане на ФУЧ за ІІ срок на уч. 2021-2022 год
Организация на учебния ден
Програма за ранно напускане на учениците
Стратегия 2021-2025 г.
Дневно разписание на НУ-Единство-Плевен 2022г.
Уязвими групи 2022г.
Годишен-план-2021-2022г.
Форми на обучение
Правилник за дейността на НУ-Единство-град Плевен