Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Документи 2017-2018г. - АРХИВ

Прикачени документи

Стратегия за развитие на НУ „Единство” - Плевен за периода 2016г. - 2020г.
Мерки за повишаване качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в НУ „Единство” гр. Плевен
Училищен учебен план за 1 А клас
Училищен учебен план за 1 Б клас
Програма за превенция на ранното напускане на НУ ”Единство” град Плевен
Правилник за устройството и дейността на НУ ”Единство”град Плевен за учебната 2016-2017 година
Годишен комплексен план за 2016/2017 учебна година на НУ „Единство” град Плевен
График за провеждане на спортни дейности през I срок на учебната 2016г./2017г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи (2016 – 2020)
Програма за превенция на ранното напускане
Програма уязвими групи
УУП 1А
УУП 1Б
УУП 2А
УУП 2Б
Годишен план 2017/2018г.
График спортни дейности 1А клас
График учебни часове
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образованието
Организация на учебния ден
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за устройството и дейността на НУ Единство