Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 

Проект№ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЕДИНСТВО“ – ГРАД ПЛЕВЕН Е ВКЛЮЧЕНО В ДЕЙНОСТ 1 – ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И УЧЕНИЦИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА.