Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Oбразование за утрешния ден

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“,
ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ЕДИНСТВО“ - ГР. ПЛЕВЕН, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТ 6 „ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ (КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ – БАЗОВИ)