Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Обществен съвет (мандат 01.12.2022г. - 01.12.2025 г.)

Обществен съвет към НУ „ Единство” – град Плевен  

 • Състав:

 Председател : Ина  Христова –  представител на родителите в НУ,,Единство”- Плевен 

 • Членове:
 1. Ваня Първанова - представител на финансиращия орган - Община Плевен;
 2. Златинка Лалева – протоколчик;
 3. Сашка Тодорова - член, представител на родителите;
 4. Кристина Балтова-Иванова - член, представител на родителите;
 5. Стефанка Цанова- член, представител на родителите;
 6. Десислава Братанова - член, представител на родителите. 
 • Резервни членове
 1. Лидка Донкова - член, представител на финансиращия орган;
 2. Роксана Чатова- член, представител на родителите. 

   Определям срок на членовете на обществения съвет към Начално училище „Единство“- град  Плевен до  01.12.2025 г.