Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Обществен съвет (мандат 01.12.2019г. - 01.12.2022 г.)

На 22.11.2019 година в НУ,,Единство Плевен се проведе заседание за учредяване на ,,Обществен съвет,,към НУ „ Единство” – град Плевен.

       Състав:

 Анжела Любенова Бодлева - Председател,,Обществен съвет,, НУ,,Единство,,гр. Плевен

  1. Виктория Иванова - член определен от Община Плевен;
  2. Златинка Миткова Лалева – протоколчик;
  3. Милена Петрова Борисова - член, представител на родителите. 

Резервни членове

  1. Нина Дорошенко - резервен член, представител на финансиращия орган;
  2. Ралица Петрова Мусакова - Гетева - резервен член, представител на родителите ;
  3. Валя Георгиева Параскевова - резервен член, представител на родителите. 

   Определям срок на членовете на обществения съвет към Начално училище „Единство“- град Плевен до  01.12.2022г.