Facebook
НУ Единство
Начално училище в град Плевен
Основно меню

Приключване изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Във връзка с приключване изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, през учебната 2019/2020 г. е изготвен Анализ на попълнените анкетни карти за проучване на мнението на учениците, относно участието им в реализацията на проекта.

В Рубрика „Проекти“ е публикуван Анализа на мнението. В Рубрика „Галерия“ са качени снимки.